Välkommen till

Anders VA –
Konsult

Rådgivande konsult inom vatten och avloppsprojektering.

Enskilt avlopp

Avloppsansökan behöver ofta extra svar på frågor om hydrogeologisk undersökning

Enskilt avlopp

När kommunen förelägger enskilt avlopp användningsförbud. Vi har bred erfarenhet om lösning.

Dagvattenhantering

Hur ser behovet ut av åtgärder för miljökrav. Så här skyddar man sig mot klimatförändringar.

Oljeavskiljare

Smidigaste metoden att uppdatera till klass 1. Utnyttja den bef. klass 2 oljeavskiljaren.

Hydrogeologisk undersökning

Hydrogeologisk undersökning med vatten-, jordprov, genomsläpplighet, skyddsavstånd till vattentäkter, var finns vattensprickzoner och djupet att borra. Var placeras avloppet bäst.

Enskilt avlopp

Kompletterande ansöknings handlingar för enskilt avlopp och vattentäkter, förslag till passande lösning upp till hög skyddsnivå. Arbetsbeskrivning med ritning.

Lösning för dagvatten

Lösning för dagvatten tex rening, infiltration, magasin, skyfallsplan och släckvatten, för villa, samfällighet väg EA, detaljplan, golfklubb mm.

Anders VA – Konsult

Produkter

Förslag på ombyggnader av bef. brunnar och miljöutredningar kring dagvattenrening, oljeavskiljning av olika verksamheter belägna såväl inom-/utom -tomtmark/ -hus.

Era arbetsmiljö och driftproblem kring spillvatten pumpstationer löser vi med SPS250 omrörare.
Övriga VA-konsult tjänster med bildreferenser finns att läsa under tjänster. Läs mer om Tjänster

Ladda ner nya flyern

Anders VA – Konsult

Produkter

Effektiva VA-lösningar för hållbar vattenhantering. Anders VA –
Konsult, din partner för pålitliga system.

Dagvattenrening för verksamhetssyta och översvämningsskydd

Så här ökas utrymmet 20-100 % uppsamlingsvolym. SPL-serien passar till rännstensbrunn. Läs mer

Oljeavskiljare för bilrekonditionering och verksamhetssyta

SPL-serien är anpassningsbar till olika djup och dagöppningar. Ny tank kompletteras till bef. Läs mer

Dagvattenrening på rör eller utloppsledning

Så här efterpoleras dagvatten med absorbentmaterial. SPL1000 filtersil placeras i NB >1000. Läs mer

Flödesförstärkare/ mixer i spillvattenpumpstation

Bättre arbetsmiljö- och mindre drift kring spillvatten pumpstationer med SPS250 omrörare.

Kontakta AVAK i tidigt planerigsskede för beräkningar av dina förutsättningar