Anders VA – Konsult

ENSKILT AVLOPP OCH HYDROGEOLOGISK UNDERSÖKNING

UTDÖMT ENSKILT AVLOPP ELLER SVAR PÅ FÖRHANDSBESKED I ANSÖKAN

Anders VA – Konsult

Flexibla platsanpassade lösningar

AVAK har en bred erfarenhet av olika slags lösningsmetodiker för både befintliga och nya anläggningar med efterpoleringar så att normal eller hög skyddsnivå erhålls för enskilda avlopp.

Kundgrupper i urval:

 • Villa
 • Flerbostadshus
 • Avloppssamfällighet
 • Sommarstuge- och fritidsområde
 • Golfklubb, Hotell, Bensinstation, kiosk, småindustrilager, båtlager
 • Serviceboende med liknande varierande förbrukning.

Breda lösningar ihop med Dagvatten – VA

Vi kan arbeta brett ihop nyprojektering och flexibla platsanpassade lösningar med Dagvattenhantering, Skyfall- och VA-utredning samt Detaljplanarbeten i en kombination med VA-projektering.

VANLIGA FELORSAKER SOM SKAPAR PROBLEM

 • Överbelastning av avloppsvatten är större än dimensioneringen.
 • Bäddens storlek/ uppbyggnad är för liten i förhållande till belastningen.
 • Slamflykt från minireningsverk eller fördelningsbrunn.
 • Utläckage av orenat avloppsvatten i bäddens sidor pga igensättning.
 • Högvattennivå inuti bädden pga insättning eller hög grundvattennivå.
 • Skyddsavstånden upprätthålls ej till vattentäkter och energibrunnar.
 • Jordens genomsläpplighetshastighet, permeabilitet m/s är för hög/ låg.
 • Innebär att bakteriereduktionerna ej blir fullständiga i processen.
 • Innebär att utgående halt av näringsämnen fosfor och kväve ej uppnår aktuell skyddsnivå.

Nedladdningsbara filer

Anders VA – Konsult

Det finns inga genvägar

Har du fått ett föreläggande från miljöenheten. Vi hjälper dig med kompletterande ansöknings handlingar för enskilt avlopp och vattentäkter. Har du en färdig lösning som behöver uppdateras enligt miljöenhetens beslut ? Då kan vi anpassa ditt förslag till passande lösning, skyddsavstånd till vattentäkter, beräkning av jordens permeabilitet, dvs vattengenom släppligheten för bakteriavdödning mm. Vi hjälper till med analys av jordprov och vattenprov. Resultatet redovisas i en rapport som bifogas till miljötillståndsansökan

Hydrogeologisk undersökning ger svar på följande frågor

Hydrogeologisk utredning är en grundligare utredning för att redovisa hur rening av avloppsvatten i jordlager kan ske.
 • Vi kan beräkna flödesfördelning när samfälligheten har flera markbäddar.
 • Vi kan utvärdera TV-inspektionskontroll av spridningsrör och hur spolning kan ske på bästa sätt
 • Var skall avloppsanläggningen placeras på bästa sätt.
 • Hur kan bef. jordlager utnyttjas i tätbebyggda områden, så inte grundvattnet försämras i närområdet.
 • Var finns vatten vattenförande sprickzoner, åt vilket håll strömmar grundvattnet i sprickzonen.
 • Hur djupt ska man borra är en platsspecifik fråga.
 • Hur mycket vatten kan täkten ge teoretiskt, hur stort borrhål behövs samt beräkning av dimensionerande vattenförbrukningen.
 • Hur man kan uppdatera ett minireningsverk med efterpolering till hög skyddsnivå eller motsvarande kommunal rening.
 • Vi samarbetar med KLARO reningsverk med deras produktsortiment för enskilda avlopp, biomoduler, och dagvattenhantering med tunnelhuvar.
 • Har du ett annat avloppsförslag så anpassar vi detta till miljökraven i din ansökan om enskilt avlopp.
Anders VA – Konsult

HYDROGEOLOGISK UNDERSÖKNING –
Urval av tjänster till föranmälan av bygglov

Hydrogeologiska utredningar för vattentäkter och enskilda avlopp och detaljplaner. I samband Kommunens föreläggande om åtgärd för ombyggnad av enskilt avlopp samt i inledande tidigt skede till föranmälan för nybyggnation. Detta är en grundläggande undersökning som bifogas till kommunens ansökningsblanketter för enskilt avlopp.
 • Geologisk basbeskrivning, djup till berg, jordarter mm
 • Bedömning av bef. vattentäkters data, placering, nivå, utformning.
 • Akvifärens grundvattenbildande område.
 • Platsbesök för okulärbesiktning.
 • Vattenprov: kemisk normalkontroll, mikrobiologisk normalkontroll.
 • Är det föreslagna läget/ eller bef. avloppet placerat på rätt ställe.
 • Rätt mängd av 2 jordprover, val av rätt ställe, djup, är viktigt för att:
  – analysera siktkurvans lutning d 10, d 60 och jordartsfördelningen i %.
  – beräkna jorden i rörpermeameter och Darcy-hastigheten i marken.
 • Ytvattnets strömningsritning, marklutning åt diken och vattendrag.
 • Det görs samlade bedömningar med beräknade transporttider till skyddobjekten. Genom att säkerställa att smittämnen, fosfor och kväve reduceras inom 2-3 månader redovisas ett lämpligt förslag till kunden.
 • Platsspecifika poleringsbäddar dimensioneras enligt NV faktablad ihop med KLARO:s produkter för enskilda avloppslösningar.
 • AVAK har ett koncept med poleringsbädd med bindning till biomassa.
 • Resultat redovisas med en byggbeskrivning, översiktskartor mm.

Nedladdningsbara filer