Anders VA – Konsult

DAGVATTENHANTERING OCH OLJEAVSKILJARE

DAGVATTENHANTERING OCH ELLER IHOP MED OLJE AVSKILJARE TILL ETT PROJEKT

Anders VA – Konsult

Flexibla platsanpassade lösningar

AVAK har en bred erfarenhet av olika slags lösningsmetodiker för både befintliga och nya anläggningar med efterpoleringar för riktvärden till dagvattenrening eller Klass 1 för oljeavskiljare:

Områden i urval för dagvattenrening:

 • Parkering för bil, buss och lastbil, entreprenadmaskiner.
 • Industrilokaler, ytor på upplag för recycling och återvinningsstation.
 • Biltvätt- rekond och handtvätt, bil-/ lastbils- verkstad,

Områden i urval för dagvattenhantering – skyfallsplan – släckvatten och oljeavaskiljare

 • Villa, Fastighetsbolag
 • Samfällighetsförening för VA och vägdike
 • Golfklubb med gräs- och oljeavskiljningsbehov
 • Biltvätt, Industrilager, Hamn med dagvattenreningsbehov
 • Detaljplan, exploateringsområde

Breda lösningar ihop med Dagvatten – VA

Vi kan arbeta brett ihop nyprojektering och flexibla platsanpassade lösningar med Dagvattenhantering, Skyfall- och VA-utredning samt Detaljplanarbeten i en kombination med enskilt avlopp.

OLJE AVSKILJARE TILL ETT PROJEKT –
Urval av tjänster till föranmälan av bygglov

I samband Kommunens föreläggande om åtgärd för ombyggnad av oljeavskiljare samt i inledande skede till föranmälan för nybyggnation. Detta är en grundläggande undersökning som bifogas till kommunens ansökningsblanketter för anmälan av oljeavskiljare. Det ingår
 • Bedömning av markytans sort, tvättanläggningens data, utformning. Platsbesök för okulärbesiktning.
 • Vattenprov: analys av mätvärden till biltvätt eller ytvatten riktvärden.
 • Analys av vatten -prov/ -förbrukning per tvätt. Föroreningsberäkning
 • Är det föreslagna läget/ eller bef. avloppet placerat på rätt ställe.
 • Har spillvattnet en oljeemulsion pga kemikaliedoseringen.
 • Hur ser uppehållstiden ut för självspaltning i tankvolymen.
 • Hur ser behovet ut för kompletterande reningsmetoder.
 • Platsspecifika lösningar dimensioneras och jämförs enligt SS-EN 858-1 och 2, NV 1975:10 faktablad för klass 2, NV Oljeavskiljare fakta mm relevanta skrifter ihop med AVAK och KLARO:s produkter för oljeavskiljare.
 • AVAK har ett koncept med kompletterande klass 1 oljeavskiljare efter en bef. klass 2 oljeavskiljare d med absorbenter.
 • Vi samarbetar med KLARO reningsverk med deras produktsortiment av oljeavskiljningstankar och dagvattenhantering med tunnelhuvar.
 • Fettavskiljare i samarbete med KLARO:s sortiment
 • Har du ett annat avloppsförslag så anpassar vi detta till miljökraven.
 • Vi samarbetar med KLARO reningsverk med deras produktsortiment för enskilda avlopp, biomoduler, och dagvattenhantering med tunnelhuvar.
 • Har du ett annat avloppsförslag så anpassar vi detta till miljökraven i din ansökan om enskilt avlopp.

Nedladdningsbara filer