Anders VA – Konsult

VA-PROJEKTERING UTVÄRDERING AV TV-INSPEKTION

VA-PROJEKTERING / UTVÄRDERING AV TV -INSPEKTION IHOP MED DITT PROJEKT

Anders VA – Konsult

Flexibla platsanpassade lösningar

AVAK har en bred erfarenhet av olika frågeställningar kring felsökning, renovering och nybyggnad av kommunalt VA i gatumark till Enskilt Avlopp på tomtmark med detaljplanearbete. Idag samverkar flera faktorer som dagvattenhantering med rening, skyfallsleder, magasin, rännstens-brunn med AVAK filterlösningar, lösningsmetodiker för både befintliga och nya anläggningar. Frågeställningar kan vara tex var ligger rören, rörläggningsdjup, finns otäta rör som överbelastar ett Enskilt Avlopp, detta minskar kapacitet för utbyggnad av verksamhet,

Kreativa lösningar ihop med Dagvatten –
Enskilt Avlopp

Vi kan arbeta brett ihop nyprojektering och flexibla platsanpassade lösningar med Dagvattenhantering, Skyfall- och VA-utredning samt Detaljplanarbeten i en kombination.
Anders VA – Konsult

Det finns inga genvägar

Har du fått ett föreläggande från miljöenheten. Vi hjälper dig med kompletterande ansöknings handlingar för enskilt avlopp och vattentäkter. Har du en färdig lösning som behöver uppdateras enligt miljöenhetens beslut ? Då kan vi anpassa ditt förslag till passande lösning, skyddsavstånd till vattentäkter, beräkning av jordens permeabilitet, dvs vattengenom släppligheten för bakteriavdödning mm. Vi hjälper till med analys av jordprov och vattenprov. Resultatet redovisas i en rapport som bifogas till miljötillståndsansökan
Vi samarbetar med KLARO reningsverk med deras produkt sortiment för enskilda avlopp, oljeavskiljare, brandvattentankar, biomoduler, och dagvattenhantering med tunnelhuvar.

Nedladdningsbara filer