Rådgivande konsult inom vatten och avloppsprojektering

Avloppsfrågor, rör- och ledningsproblem

Välkommen till Anders VA Konsult!


Tjänster

Vi utför alla slags VA-utredningar för att finna en lösning för Er. På hemsidan beskrivs ett urval av tjänster som även är kopplade till AVAK:s produkter.

Förslag på ombyggnader av bef. brunnar och miljöutredningar kring dagvattenrening, oljeavskiljning av olika verksamheter belägna såväl inom- som utomhus. Era driftproblem kring spillvatten pumpstationer löser vi med SPS250 omrörare.  övriga VA-konsult tjänster med bildreferenser finns att läsa under tjänster. Läs mer om Tjänster.

Ladda ner flyer

Patenterad teknik skapar driftfördelar för din verksamhet. Se flyer ovan med priser på filterinsatser till rännstensbrunn. Förfrågningar till


Resultat från uppföljningen visar att sediment från förorenat vägdagvatten stannar kvar i rännstensbrunnens filterenhet. Oberoende undersökningar visar på hög metallavskiljning i ca 40 cm jordlager. Filterenhetens funktion och uppbyggnad är att samla sedimentlager upptill 1 m innan slamtömning. Detta ger samma fördelar med höga reningstal dvs = metallhalt i mg/kg (jord/sediment) delat med renad vattenlösning i mg/l utanför filtret i vattenlåset. Undersökningen gjord i en vanlig småstad centrum gata samt vid industrigatu parkering av lastbilar, entreprenadmaskiner vid infarten till macken. Resultatet visar att partikel filtret har ökat slam mängden inuti filtret jämfört med en konventionell rännstensbrunn med vattenlås och sandfång på 0,5 m djup. Se nyhetsbrev under LäS MER NEDAN resp. under produkter dagvattenrening.

Läs mer
Ladda ner filmklipp
Dagvattenfiltret finns för hålöppningarna: D270 mm, D355, D560 och 325*375 mm. Stationär eller upplyftbar för tömning. Under läs mer nedan finns produktinfo och hur installation utförs med inmätningstips av bef. rännstensbrunn. Avspolning och rening av avrinningsområdet till rännstensbrunnen sker under varje regn nederbörd tillfälle av 2->5 mm. Mer slam till filterenheten skapar renare vatten till mottagaren och dessutom extra energi till kraftverket. Flera konstruktionsformer ger multifunktioner som: -översvämning skydd, -slamtömning, -partikelfilter, -utbytbara absorbenter. Se hur Er installation kan ske under LäS MER NEDAN resp. under produkter dagvattenrening.

Läs mer
Visa bild
Omrörarens effektivitet ökar med inflödets storlek med syresättning av spillvattnet i en tryckledning. Luftejektorn ökar luftomsättningarna med ny friskluft i pumpbrunnen. Monteras rakt mot inloppsröret inuti avloppspumpstation brunn. Det räcker med att inströmmande avloppsvatten har 40 W i rörelse-och lägesenergi för att omvandlas till drift- och arbetsmiljöfördelar. Ihop med minskad behov av eltillförsel för ventilation av värme och mekanisk omrörare skapas hög energieffektivitet. Läs mer i broschyren under produkter.

Läs mer
Ladda ner filmklipp

Downloads for products


Stormwater filter with bark
CSO-sewer overflow with lamina plates
Mixer for pumpstation
Abstract