Rådgivande konsult inom vatten och avloppsprojektering

Produkter

Nyheter i ständig utveckling

Dagvattenrening:
 • God närmiljö, snabbfiltrering / oljeavskiljning av förorenat regnvatten med högre grad av rening med adsorbenter, koelescensfilter och inbyggt sandfång.

Avloppsreglering:
 • Mindre flytslam med bakterier och föroreningar till vattendrag i samband med regnväder, exaktare beräknat flöde av regnvatten till reningsverket sparar kemikalier, el.

Omrörare:
 • Bättre arbetsmiljö p.g.a. mindre gaser, förenklar rengöringen av pumpbrunnen från avlagringar, bef. rörelseenergi i inströmmande vatten används till omrörning som för slammet till mitten där pumparna står. Dagvattenfilterbrunn

Oljeavskiljare och barkadsorbent i samma enhet och brunn.

 • Kretsloppsanpassat reningssystem för bark för återvinning eller förbränning till energi.
 • Kan placeras parallellt för dubbelt flöde eller i serie efter varandra.

Se produktblad SPL dagvattenfilter (PDF)
Läs mer om barkadsorbenten
Dimensionera bytesintervalletReglering av damm, snabbfilterbrunn på kombinerad ledning

 • Filtrering av slamhaltigt avloppsvatten vid bräddpunkt.
 • Reglerad tömning av ytvattenmagasin, t.ex. dagvattendammar.

Se produktblad SPL module (PDF)Omrörare till avloppspumpstationer

 • Fettavlagringar spolas bort lättare vid tillsynen.
 • Minskad risk för H2SO4 och korrosionsproblem.
 • Bättre arbetsmiljö.
 • Förbättrad pumpkapacitet.

Se produktblad SPS omrörare (PDF)